Arvode

Har du frågor?

Du vet väl om att du alltid är välkommen att kontakta oss för en kortare gratis rådgivning? Hör gärna av dig via telefon eller e-post.

Arvode

Enligt vägledande regler om god advokatsed ska debiterat arvode vara skäligt. Vad som är skäligt får avgöras i det enskilda fallet med hänsyn till olika faktorer, såsom hur lång tid det tar innan ärendet kan avslutas, hur komplicerat uppdraget är, tvisteföremålets värde m.m.

I många ärenden kan det vara möjligt att få hjälp med viss del av kostnaderna från ditt försäkringsbolag alternativt genom allmän rättshjälp. Vi biträder alltid med ansökan om rättsskydd alternativt allmän rättshjälp då detta är möjligt att få.

Advokatsamfundet har en konsumenttvistnämnd, med uppgift att under vissa förutsättningar pröva tvister mellan konsument och advokat eller advokatbyrå angående tjänst som advokaten eller advokatbyrån har tillhandahållit konsumenten. Med konsument avses i detta sammanhang fysisk person, som agerar för ändamål som faller utanför närings- eller yrkesverksamheten. Advokat är skyldig att medverka i Konsumenttvistnämndens prövning, om en lösning i samförstånd inte har kunnat uppnås, och följa nämndens beslut.

Konsumenttvistnämnden har postadress Sveriges Advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm och webbadress www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden.

Hör av Dig om något är oklart.

Vill du bli kontaktad?

Använd formuläret här nedanför så kontaktar vi dig.